Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorej predmetom je spracovanie filmových materiálov a predaj tovaru a na internetovej stránke www.divotvor.sk

Všeobecné ustanovenia

Predávajúci:

Rastislav Blaško
Kadnárova 11 83152
IČO: 46085346
DIČ:1045931194
Nie je platcom DPH.
Číslo účtu: SK86 1100 0000 002921851677

Objednávateľ objednáva tovar a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.divotvor.sk písomnou formou – poštou na adrese Rastislav Blaško, Pekná cesta 15, Bratislava 831 01. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Kupujúci svojou objednávkou tiež potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru a služieb, ktoré si objednáva prostredníctvom internetovej stránky  www.divotvor.sk Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; názov tovaru alebo služby, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom. Objednávateľ zároveň obdrží od predávajúceho potvrdzujúci email o zaevidovaní objednávky a o začatí jej spracovania. Od tohto termínu je objednávka záväzná.

Platba za tovar a služby

Vopred prevodom na účet v Tatra Banke: TATRSKBX SK86 1100 0000 002921851677. Platba za tovar alebo službu sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Dodacie lehoty a poštovné

Termín dodania tovaru a služieb je do 14 dní od dátumu potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré typy tovarov nie sú skladom, alebo sa jedná o veľký objem materiálu na spracovanie môže byť dodacia doba dlhšia, o čom predávajúci informuje objednávateľa e-mailom. Spolu so spracovaným negatívom sa zasiela aj faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list. Objednávateľ je povinný tovar včas a riadne prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Obsah neprebraných zásielok (filmové negatívy)  sa archivuje 30 dní od doručenie neprevzatej zásielky. Následne sa neprevzaté negatívy vyhodia (znehodnotia).

Poštovné poplatky sú uvedené na stránke www.divotvor.sk Zásielka so spracovaným negatívom sa posiela cez Slovenskú Poštu alebo prepravnou spoločnosťou – kuriérom.

Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr do jej uhradenia. Objednávku je možné stornovať písomnou formou a to e-mailom na  info@divotvor.sk  

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v týchto prípadoch:

a) Filmový negatív, ktorý zašle objednávateľ na spracovanie, javí známky poškodenia, ktoré neumožňujú jeho kvalitné spracovanie (napr. poškodenie obalu filmu, prelomenie negatívu, znečistenie negatívu kvapalinou a pod. ).

b) Filmový negatív nezodpovedá formátom a procesom spracovania uvedeným na stránke predávajúceho.

V prípade, že nastane jedna z vyššie uvedených situácií, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Kupujúcemu bude následne čiastka za objednanú službu prevedená na jeho bankový účet v lehote do 15 dní. Náklady na vrátenie filmového negatívu znáša objednávateľ.

Reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Pri filmových negatívoch je určený dátum expirácie, čím je daná lehota na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný uchovávať tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru (skladovanie filmov v suchom, tmavom a chladnom prostredí). Objednávateľ je oprávnený reklamovať tovar písomnou formou a to e-mailom na  info@divotvor.sk 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za spracovanie nevhodne exponovaného či mechanicky poškodeného filmového negatívu, ktorý objednávateľ zašle predávajúcemu na spracovanie.  

Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje objednávateľa ako prevádzkovateľ internetového systému www.divotvor.sk v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na nižšie vymedzený účel. Objednávateľ dobrovoľne poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi predávajúcim a objednávateľom. Predávajúci neposkytuje osobné údaje žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tých, kde je povinný poskytnúť osobné údaje podľa zákona. V mene predávajúceho spracúvajú osobné údaje sprostredkovatelia a osobné údaje môžu byť sprístupnené príjemcom a zamestnancom predávajúceho za účelom vybavenia objednávky. Objednávateľ má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

1. Objednávateľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@divotvor.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €.

Záverečné ustanovenia

Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné a platobné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.